Tytuł projektu: Utworzenie CBR dedykowanego stolarce otworowej.

Celem projektu jest utworzenie CBR nastawionego na opracowywanie produktów z zakresu zasobooszczędnego budownictwa, które będzie opracowywało i przygotowywało do wdrożenia do produkcji innowacyjnej stolarki w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, przy wykorzystaniu kadry naukowej oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej nowo powstałego CBR sfinansowanego w ramach projektu. Projekt jest zgodny z celem Osi Pr. I – Innowacje i nauka. Projekt jest zgodny z Celem Działania 1.2 – Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa świętokrzyskiego Zasobooszczędne Budownictwo. Cel zostanie zrealizowany poprzez budowę budynku CBR oraz zakup nowoczesnych środków trwałych:

1. Czteroosiowe cyfrowe CNC,

2. Urządzenie do badania odkształceń dynamicznych,

3. Urządzenie do pomiaru izolacyjności cieplnej,

4. Urządzenie do pomiaru dźwiękochłonności,

5. Komora pomiarowa, 6. Urządzenie do testowania na zmęczenie mechaniczne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
3. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa]- 1,
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1,
7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] – 537 460,81,
8. Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.] – 1,
9. Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] – 1,
10. Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy [szt.] – 1,
11. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1,
12. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – 1,
13. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – 1,
14. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 0,5.

Wartość ogółem 1 247 314,71
Wydatki kwalifikowalne 1 014 077,00
Wnioskowane dofinansowanie 709 853,90
Wkład UE 709 853,90
Wkład własny 537 460,81