Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej firmy

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez termomodernizację hali produkcyjno-magazynowej oraz zastosowanie OZE. Cele główne projektu: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych
i pyłów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są zgodne z celami osi priorytetowej
3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec. Cel zostanie osiągnięty poprzez termomodernizację budynku hali produkcyjnej oraz przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (modernizacja stolarki, modernizacja systemu wentylacji (rekuperacja), instalacji fotowoltaicznej do 40 kW, wymiana oświetlenia).
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
3. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.]- 1,
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]- 1,
5. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 1,
6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 2 116,25
7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI 6) [zł] – 214 951,81
8. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 556,04
9. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 14,76
10. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 366,32
11. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 75,92

Wartość ogółem 455 846,08
Wydatki kwalifikowalne 370 606,57
Wnioskowane dofinansowanie 240 894,27
Wkład UE 240 894,27
Wkład własny 214 951,81

Tytuł projektu: Utworzenie CBR dedykowanego stolarce otworowej.

Celem projektu jest utworzenie CBR nastawionego na opracowywanie produktów z zakresu zasobooszczędnego budownictwa, które będzie opracowywało i przygotowywało do wdrożenia do produkcji innowacyjnej stolarki w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, przy wykorzystaniu kadry naukowej oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej nowo powstałego CBR sfinansowanego w ramach projektu. Projekt jest zgodny z celem Osi Pr. I – Innowacje i nauka. Projekt jest zgodny z Celem Działania 1.2 – Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa świętokrzyskiego Zasobooszczędne Budownictwo. Cel zostanie zrealizowany poprzez budowę budynku CBR oraz zakup nowoczesnych środków trwałych:

1. Czteroosiowe cyfrowe CNC,

2. Urządzenie do badania odkształceń dynamicznych,

3. Urządzenie do pomiaru izolacyjności cieplnej,

4. Urządzenie do pomiaru dźwiękochłonności,

5. Komora pomiarowa, 6. Urządzenie do testowania na zmęczenie mechaniczne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
3. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa]- 1,
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1,
7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł] – 537 460,81,
8. Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.] – 1,
9. Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] – 1,
10. Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy [szt.] – 1,
11. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1,
12. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – 1,
13. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – 1,
14. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 0,5.

Wartość ogółem 1 247 314,71
Wydatki kwalifikowalne 1 014 077,00
Wnioskowane dofinansowanie 709 853,90
Wkład UE 709 853,90
Wkład własny 537 460,81